PAB

From wiki.netio-products.com
Revision as of 15:58, 15 October 2021 by Djestrab (talk | contribs) (Created page with "The PAB (... Blocks) define sets of conditions for monitored quantities (current, voltage, S0 pulses etc.). Based on these conditions, various rules can be set. Rules can perf...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

The PAB (... Blocks) define sets of conditions for monitored quantities (current, voltage, S0 pulses etc.). Based on these conditions, various rules can be set. Rules can perform actions such as sending alarm to the Cloud service, restarting outputs, etc. The PAB output is also available for use in selected protocols.

Existují dva typy PAB: 1) RANGE - vyhodnocení typu ANO/NE (true/false) 2) ZONE - vyhodnocení pomocí stanovených intervalů Každý typ používá specifické proměnné a jsou podrobně popsané níže.

PAB mohou pracovat s uvedenými veličinami:

 * Proud: OUTPUTS/1/CURRENT **[mA]**
 * Příkon: OUTPUTS/8/LOAD **[W]**
 * Energie: OUTPUTS/4/POWER **[Wh]**
 * Stav výstupu č. 1: OUTPUTS/1/STATE **[int 0/1]**

Obecná struktura pro definici proměnné je: `<vstup/výstup>/ID/<sledovaná hodnota>`

  1. PAB typu RANGE

Typ PAB s vyhodnocením ve stylu true/false. Pokud se sledovaná hodnota nachází v zadaném intervalu po dobu určenou v proměnné `timeHysteresis`, dojde k vyhodnocení PAB jako `true`. V opačném případě nabývá hodnoty `false`.

   1. Struktura

| Proměnná | Hodnoty | Popis | | ------ | ------ | ------ | | type | RANGE | Typ PAB | | source | OUTPUTS/**x**/(LOAD/CURRENT/POWER)
INPUTS/**x**/STATE | Měřená hodnota, kterou sledujeme. **x** udává číslo vstupu/výstupu.| | timeHysteresis | int | [s] Časový interval, ve kterém se musí nacházet sledovaná hodnota. Př.: Pokud je hystereze rovná 5, musí se sledovaná hodnota nacházet v definovaném intervalu alespoň 5s. Až následně dojde k jejímu vyhodnoceí. | | lowerBound | int | spodní hranice sledované hodnoty | | upperBound | int | horní hranice sledované hodnoty |

  1. PAB typu ZONE

Typ PAB s vyhodnocením dle jednotlivých zón (1 a více). Zóny se rozdělují s pomocí hodnot zadaných v proměnné `thresholds` následujícím způsobem: Pokud se sledovaná hodnota nachází v zadaném intervalu po dobu určenou v proměnné `timeHysteresis`, vyhodnotí se PAB jako číslo (integer) rovné pořadí intervalu. Při dvou zadaných intervalech tak může být hodnota PAB 0, 1 nebo 2.

   1. Struktura

| Proměnná | Hodnoty | Popis | | ------ | ------ | ------ | | type | ZONE | typ PAB | | source | OUTPUTS/**x**/(LOAD/CURRENT/POWER)
INPUTS/**x**/STATE | Měřená hodnota, kterou sledujeme. **x** udává číslo vstupu/výstupu.| | timeHysteresis | int | [s] Časový interval, ve kterém se musí nacházet sledovaná hodnota. Př.: Pokud je hystereze rovná 5, musí se sledovaná hodnota nacházet v definovaném intervalu (intervalech) alespoň 5s. Až následně dojde k jejímu vyhodnoceí. | | thresholds | list[int] | seznam spodních hranic intervalů pro přechod mezi zónami

  1. Příklady

Podmínka se vyhodnotí jako **true** okamžítě, jakmile se hodnota proudu objeví mezi 100 a 200 mA. ``` {

 "type": "RANGE",
 "source": "OUTPUTS/1/CURRENT",
 "lowerBound": 100,
 "upperBound": 200,
 "timeHysteresis": 0

} ``` Podmínka se vyhodnotí jako **true** v případě, že se hodnota proudu bude nacházet mezi 100 a 200 mA po dobu 5s. ``` {

 "type": "RANGE",
 "source": "OUTPUTS/1/CURRENT",
 "lowerBound": 100,
 "upperBound": 200,
 "timeHysteresis": 5

} ```

Podmínka se vyhodnotí dle stanovených zón v případě, že se hodnota proudu bude nacházet v jedné ze zón po dobu 10s. Př.: Pokud bude proud 130mA po dobu alespoň 10s, vyhodnotí se podmínka jako 2 (číslo zóny). ``` {

 "type": "ZONES",
 "source": "OUTPUTS/2/CURRENT",
 "thresholds": [
  50,
  100,
  150,
  200
 ],
 "timeHysteresis": 10

} ```

  1. Otázky / Připomínky
 • Digital inputs - states?