Difference between revisions of "PAB"

From wiki.netio-products.com
Jump to navigation Jump to search
(Created page with "The PAB (... Blocks) define sets of conditions for monitored quantities (current, voltage, S0 pulses etc.). Based on these conditions, various rules can be set. Rules can perf...")
 
Line 1: Line 1:
The PAB (... Blocks) define sets of conditions for monitored quantities (current, voltage, S0 pulses etc.). Based on these conditions, various rules can be set. Rules can perform actions such as sending alarm to the Cloud service, restarting outputs, etc.   
+
The PAB (Power Analyzing Block) define sets of conditions for measured variables (current, voltage, S0 pulses etc.). Various rules can be set based on these conditions. Rules can perform actions such as sending alarm to the Cloud service, restarting outputs, etc.   
The PAB output is also available for use in selected protocols.
+
The PAB condition output is also available for use in selected protocols.
  
Existují dva typy PAB:  
+
There are two types of PAB available:  
1) RANGE - vyhodnocení typu ANO/NE (true/false)   
+
1) RANGE - Evaluation YES/NO (true/false)   
2) ZONE - vyhodnocení pomocí stanovených intervalů  
+
2) ZONE - Evaluation using specified intervals  
Každý typ používá specifické proměnné a jsou podrobně popsané níže.   
+
Each type uses specific variables and is described in detail below.   
  
PAB mohou pracovat s uvedenými veličinami:
+
PABs can work with the specified quantities:
   * Proud: OUTPUTS/1/CURRENT **[mA]**
+
   * Current: OUTPUTS/1/CURRENT **[mA]**
   * Příkon: OUTPUTS/8/LOAD **[W]**
+
   * Load: OUTPUTS/8/LOAD **[W]**
   * Energie: OUTPUTS/4/POWER **[Wh]**
+
   * Energy: OUTPUTS/4/POWER **[Wh]**
   * Stav výstupu č. 1: OUTPUTS/1/STATE **[int 0/1]**
+
   * Output no. 1 state: OUTPUTS/1/STATE **[int 0/1]**
Obecná struktura pro definici proměnné je: `<vstup/výstup>/ID/<sledovaná hodnota>`
+
General structure for defining a variable is: `<INPUT/OUTPUT>/ID/<monitored variable>`
  
## PAB typu RANGE   
+
## PAB - RANGE   
Typ PAB s vyhodnocením ve stylu true/false. Pokud se sledovaná hodnota nachází v zadaném intervalu po dobu určenou v proměnné `timeHysteresis`, dojde k vyhodnocení PAB jako `true`. V opačném případě nabývá hodnoty `false`.
+
True/False-based evaluation. If the monitored value is in specified interval for a time period defined in `timeHysteresis`, PAB evaluates as `True`. Otherwise it evaluates as `False`.
  
### Struktura 
+
### Structure
| Proměnná | Hodnoty | Popis |
+
{| class="wikitable"
| ------ | ------ | ------ |
+
|-
| type | RANGE | Typ PAB |
+
! Variable
| source | OUTPUTS/**x**/(LOAD/CURRENT/POWER) <br> INPUTS/**x**/STATE | Měřená hodnota, kterou sledujeme. **x** udává číslo vstupu/výstupu.|
+
! Value
| timeHysteresis | int | [s] Časový interval, ve kterém se musí nacházet sledovaná hodnota. Př.: Pokud je hystereze rovná 5, musí se sledovaná hodnota nacházet v definovaném intervalu alespoň 5s. Až následně dojde k jejímu vyhodnoceí. |
+
! Description
| lowerBound | int | spodní hranice sledované hodnoty |
+
|-
| upperBound | int | horní hranice sledované hodnoty |
+
| type  
 +
| RANGE  
 +
| PAB type
 +
|-
 +
| source  
 +
| OUTPUTS/**x**/(LOAD/CURRENT/POWER) <br> INPUTS/**x**/STATE
 +
| The monitored variable. **x** indicates input / output number.
 +
|-
 +
| timeHysteresis  
 +
| int  
 +
| [s] Monitored value must be present in defined interval for amount of time defined here. Eg: If the time hysteresis is equal to 5, monitored value must be within a defined interval for at least 5s. Only then it will be evaluated.
 +
|-
 +
| lowerBound  
 +
| int  
 +
| lower bound of the monitored value
 +
|-
 +
| upperBound  
 +
| int  
 +
| upper bound of the monitored value
 +
|}
  
## PAB typu ZONE   
+
## PAB - ZONE   
Typ PAB s vyhodnocením dle jednotlivých zón (1 a více).
+
Zone-based evaluation. 1 or more zones can be set. Zones are divided using the values specified in the `thresholds` variable.
Zóny se rozdělují s pomocí hodnot zadaných v proměnné `thresholds` následujícím způsobem: Pokud se sledovaná hodnota nachází v zadaném intervalu po dobu určenou v proměnné `timeHysteresis`, vyhodnotí se PAB jako číslo (integer) rovné pořadí intervalu. Při dvou zadaných intervalech tak může být hodnota PAB 0, 1 nebo 2.
+
Monitored value must be present in defined interval for amount of time defined here. The PAB condition is evaluated as a number (integer) equal to the interval order. Eg. At two specified intervals, the PAB value can be 0, 1, or 2.
  
 
### Struktura   
 
### Struktura   

Revision as of 15:47, 19 October 2021

The PAB (Power Analyzing Block) define sets of conditions for measured variables (current, voltage, S0 pulses etc.). Various rules can be set based on these conditions. Rules can perform actions such as sending alarm to the Cloud service, restarting outputs, etc. The PAB condition output is also available for use in selected protocols.

There are two types of PAB available: 1) RANGE - Evaluation YES/NO (true/false) 2) ZONE - Evaluation using specified intervals Each type uses specific variables and is described in detail below.

PABs can work with the specified quantities:

 * Current: OUTPUTS/1/CURRENT **[mA]**
 * Load: OUTPUTS/8/LOAD **[W]**
 * Energy: OUTPUTS/4/POWER **[Wh]**
 * Output no. 1 state: OUTPUTS/1/STATE **[int 0/1]**

General structure for defining a variable is: `<INPUT/OUTPUT>/ID/<monitored variable>`

  1. PAB - RANGE

True/False-based evaluation. If the monitored value is in specified interval for a time period defined in `timeHysteresis`, PAB evaluates as `True`. Otherwise it evaluates as `False`.

   1. Structure
Variable Value Description
type RANGE PAB type
source OUTPUTS/**x**/(LOAD/CURRENT/POWER)
INPUTS/**x**/STATE
The monitored variable. **x** indicates input / output number.
timeHysteresis int [s] Monitored value must be present in defined interval for amount of time defined here. Eg: If the time hysteresis is equal to 5, monitored value must be within a defined interval for at least 5s. Only then it will be evaluated.
lowerBound int lower bound of the monitored value
upperBound int upper bound of the monitored value
  1. PAB - ZONE

Zone-based evaluation. 1 or more zones can be set. Zones are divided using the values specified in the `thresholds` variable. Monitored value must be present in defined interval for amount of time defined here. The PAB condition is evaluated as a number (integer) equal to the interval order. Eg. At two specified intervals, the PAB value can be 0, 1, or 2.

   1. Struktura

| Proměnná | Hodnoty | Popis | | ------ | ------ | ------ | | type | ZONE | typ PAB | | source | OUTPUTS/**x**/(LOAD/CURRENT/POWER)
INPUTS/**x**/STATE | Měřená hodnota, kterou sledujeme. **x** udává číslo vstupu/výstupu.| | timeHysteresis | int | [s] Časový interval, ve kterém se musí nacházet sledovaná hodnota. Př.: Pokud je hystereze rovná 5, musí se sledovaná hodnota nacházet v definovaném intervalu (intervalech) alespoň 5s. Až následně dojde k jejímu vyhodnoceí. | | thresholds | list[int] | seznam spodních hranic intervalů pro přechod mezi zónami

  1. Příklady

Podmínka se vyhodnotí jako **true** okamžítě, jakmile se hodnota proudu objeví mezi 100 a 200 mA. ``` {

 "type": "RANGE",
 "source": "OUTPUTS/1/CURRENT",
 "lowerBound": 100,
 "upperBound": 200,
 "timeHysteresis": 0

} ``` Podmínka se vyhodnotí jako **true** v případě, že se hodnota proudu bude nacházet mezi 100 a 200 mA po dobu 5s. ``` {

 "type": "RANGE",
 "source": "OUTPUTS/1/CURRENT",
 "lowerBound": 100,
 "upperBound": 200,
 "timeHysteresis": 5

} ```

Podmínka se vyhodnotí dle stanovených zón v případě, že se hodnota proudu bude nacházet v jedné ze zón po dobu 10s. Př.: Pokud bude proud 130mA po dobu alespoň 10s, vyhodnotí se podmínka jako 2 (číslo zóny). ``` {

 "type": "ZONES",
 "source": "OUTPUTS/2/CURRENT",
 "thresholds": [
  50,
  100,
  150,
  200
 ],
 "timeHysteresis": 10

} ```

  1. Otázky / Připomínky
 • Digital inputs - states?